Annons
Debatt

Vår personal är kärnan för att kunna bedriva äldreomsorgen i Alvesta

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar framöver vad gäller att fortsätta klara av att ge en god vård och omsorg till våra äldre kommuninvånare. En av de största utmaningarna är att andelen äldre i befolkningen ökar mer än de personer som är i arbetsför ålder. Samtidigt märker vi redan i dag att det blir allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens till verksamheten.
Debatt • Publicerad 14 november 2022 • Uppdaterad 15 november 2022
Detta är en opinionstext i Mera Alvesta. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alvesta kommunhus.
Alvesta kommunhus.Foto: Per Jodenius

Omsorgsnämnden arbetar för att erbjuda kommuninvånarna en trygg välfärd i dag, men vi måste också säkerställa en god vård i framtiden och därför behöver vi förändra våra arbetssätt och utveckla verksamheten för att möta och hantera utmaningarna.

Vår personal är kärnan för att kunna bedriva verksamheten. Att ha fokus på våra medarbetare och vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, är ett av omsorgsnämndens prioriterade områden. Trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö är viktigt för att lyckas. Nämnden arbetar bland annat med att minska andelen timanställningar och öka andelen tillsvidareanställningar. Att personalen har möjlighet att vara delaktig och påverka sitt schema är viktigt, men det är samtidigt en av flera faktorer i det komplexa pussel som planeringen ofta är. I första hand utgår planeringen från omsorgstagarens önskemål och behov. Satsningar görs också på kompetensutveckling som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare men även för att säkerställa att det finns personal med rätt kompetens i förhållande till uppdraget.

Annons

I planeringen av insatserna tar vi hänsyn till en god kontinuitet, vilket innebär att det i så stor utsträckning som möjligt ska vara samma personer som besöker omsorgstagaren över tid. Coronapandemin har varit, och är fortsatt, en försvårande faktor för kontinuiteten på grund av de ökade vikariebehovet när ordinarie personal behöver vara hemma för symtom. I en jämförelse är kontinuiteten i Alvesta kommun på samma nivå som det nationella genomsnittet. Det är dock fortsatt ett förbättringsområde.

Användandet av digitala lösningar som ett komplement till personal, där så är möjligt, är en av strategierna för att möta framtiden. Syftet med flera av dessa lösningar är att vi försöker arbeta smartare och effektivare, men det ger också en ökad självständighet för omsorgstagaren. Tanken är inte att ersätta det mänskliga mötet, men för att kunna fortsätta ge en god vård och omsorg i framtiden krävs att resurserna används där de behövs bäst. Om vi framöver ska fortsätta med samma personaltäthet som i dag kommer resurserna inte att räcka till och det kommer helt enkelt inte att finnas personer att rekrytera i den omfattning som verksamheten har behov av.

Omsorgsnämnden följer de nationella riktlinjerna och arbetar för att göra det möjligt för kommunens äldre medborgare att kunna bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt. I Alvesta kommun satsas det på byggnation av så kallade mellanboendeformer, exempelvis trygghetsbostäder, som är ett bra alternativ för den som vill ha ett mer tillgängligt boende och gemenskap med andra. Särskilt boende (äldreboende) är en biståndsbedömd boendeform som utgår från bestämmelserna i socialtjänstlagen och är till för personer som har omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses genom hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Lars-Olof Petersson (S), ordförande i omsorgsnämnden Alvesta kommun

Anneli Loberg, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen Alvesta kommun

Annons
Annons
Annons
Annons